Hem / Aktuellt / Utredning om likvärdig kontroll i livsmedelskedjan

2023-12-14

Utredning om likvärdig kontroll i livsmedelskedjan

Nytt positivt besked från regeringen kom 14 december. Magnus Oscarsson tillträder som särskild utredare med uppdrag att se över den offentliga kontrollen av livsmedel, foder och animaliska biprodukter. Samverkan mellan myndigheter är en del. Det finns även ett tydligt främjandemål där regler och kontroller anpassas efter verksamhetens förutsättningar. Utredningen syftar till att både effektivisera myndighetens arbete och att förenkla för företagen. Det här är något som Svenska Köttföretagen specifikt pekat på i inspelet till Livsmedelsstrategi 2.0.

Regeringens beskriver i direktivet utredningen som en viktig del i genomförandet av livsmedelsstrategin. Här beskrivs också det svenska systemet som en: ”Kontrollorganisation för livsmedelskedjan [som] omfattar ca 270 kontrollmyndigheter”, såsom kommuner, länsstyrelser, Livsmedelsverket, Jordbruksverket.

Ambition att minska skillnader i offentlig kontroll

Analysen som utgör underlag för tillsättandet av Oscarsson som utredare är, att med den struktur som vi har idag är det ofrånkomligt att det finns skillnader. Både vad gäller effektivitet och planering samt utförande och uppföljning.

- Med utredningen vill regeringen skapa verklig förenkling för företagen i livsmedelskedjan. För att nå livsmedelsstrategins mål om ökad livsmedelsproduktion är det avgörande att skapa goda förutsättningar för företagen, så att de kan växa och stärka sin lönsamhet.

Peter Kullgren, Landsbygdsminister

Svenska Köttföretagen spelade i april in tydliga krav på likvärdig kontroll och effektivisering i myndigheternas verksamheter. Detta  under rubriken ”Ansvarsfull samverkan”. Det är ett framsteg att se att en av våra viktigare punkter nu leder till utredning. Och med ett tydligt främjandemål samt fokus på företagens konkurrenskraft. Mer specifikt är utredningsuppdrag att:

 • se över organisation och finansiering av kontrollen;
 • se över möjlighet att öka rådgivning och stöd samt samverkan mellan kontrollmyndigheter;
 • se över hur det är möjligt att främja de minsta livsmedelsföretagen med diversifierad verksamhet genom att anpassa regler och kontroll efter deras särskilda förutsättningar.

Utredningen ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2025.

Regelförenklingar och lättnader har efterfrågats

Många aktörer i livsmedelskedjan har poängterat bristen på likvärdighet, effektivare kontroller och sänkta kontrollkostnader i dialogen om vilka åtgärder som bör prioriteras.
Genom att peka på de nuvarande skillnaderna i effektivitet, planering och utförande bland de 270 kontrollmyndigheterna, visar regeringen på en vilja att skapa en enhetlig och förbättrad struktur. Vidare visar regeringen med beslutet en stark vilja att främja en förutsägbar och effektiv livsmedelskontroll, vilket bådar gott för branschens framtid och konsumenternas förtroende.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung