Hem / Kvalitet och ursprung / Meat Standard Sweden Lamm

Kvalitet och ursprung

Meat Standard Sweden Lamm

Lammlyftet samlade branschen och initierade arbetet med att ytterligare höja kvaliteten på svenskt lammkött. Något som behövs för att öka konkurrenskraften inom näringen. Ett konkret vetenskapligt grundat arbete har resulterat i att det  idag finns en svensk standard för lammköttskvalitet: Meat Standard Sweden lamm (MSS lamm).

Läs mer

Möter ökad efterfrågan på svenskt lamm

MSS lamm är ett stöd för att konsumenter och restaurangbesökare ska få ett svenskt lammkött som smakar lika gott varje gång. Och därmed vilja välja svenskt kött varje gång.
Det finns en efterfrågan på svenskt lamm och med en svensk kvalitetsstandard ökas mervärdet av att välja svenskt framför importkött.

Meat Standard Sweden lamm omfattar parametrar som påverkar lammköttskvalitet. Detta oberoende av lammras eller uppfödningsmodell.
Ett ubildningsmaterial finns framtaget som beskriver på vilket sätt dessa parametrar påverkar ätkvalitet och hur du kan arbeta för att höja nivån på kvalitetsarbetet på gård och på slakteri.
Följande parametrar finns beskrivna i MSS Lamm verktyget:

  • Kön
  • Storlek på slaktkroppen
  • Konformation
  • Fettmängd
  • Ålder vid slakt
  • Levande tillväxt två veckor före slakt
  • Slaktkroppens renhet

Relaterat

2020 avslutades Lammlyftet som bland annat tagit fram kvalitetsstandarden Meat Standard Sweden Lamm (MSS Lamm). Under 2023-2024 genomför Svenska Köttföretagen tillsammans med Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttproducenterna och LRF kött förstudien Svenskt Lamm. Vi undersöker vilka behov och hinder som finns för en ökad svensk lammproduktion samt hur vi förmedlar redan vunnen kunskap från Lammlyftet. Förstudien finansieras genom Branschutvecklingspengen och Kaj Sjunnessons Minnesfond.

MSS Lamm togs fram inom ramen för Lammlyftet, ett EIP-agri projekt. Där fanns hela produktionskedjan representerad. Följande företag och organisationer har varit delaktiga i arbetet: LRF, Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttsproducenterna, SLU, Svenska Köttföretagen, HKScan, KLS Ugglarps, Gotlands Slagteri, Glada Fåret, Svenska Leicesterfårföreningen, Menigo, Martin&Servera och Svenskt Kött. Tjänster har köpts in från Hushållningssällskapet. Projektet är numera avslutat och kvalitetsstandarden MSS Lamm ägs och drivs av Svenska Köttföretagen.

Kontaktpersoner

Ulrika Åkesson

Chef AO Bransch

Telefon : 010–130 89 07