Hem / Bransch / Överenskommelser och riktlinjer / Handlingsplan gris, nöt och lamm

Senast uppdaterad 2023-10-10

Handlingsplan gris, nöt och lamm

Uppdraget var att skapa en ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Aktörer från hela värdekedjan jobbade tillsammans för att stärka områdena:

 • Klimat & kretslopp
 • Foodservice
 • Rätt sortering & köttkvalitet

Arbetet avslutades december 2022, men har flera avknoppningar hos de aktörer som medverkande under åren som handlingsplanerna formades och åtgärder genomfördes.

Läs mer

Vision 2030

Kött från Sverige för världens hållbarhet

Svensk grisnäring var i kris 2014. En rejäl kraftsamling behövdes för att sätta en tydlig färdplan med konkreta mål och åtgärder. Ett nytt arbetssätt infördes som involverade och engagerade hela värdekedjan.

– Tillsammans utvecklade vi ny kunskap och ökade förståelsen för olika perspektiv och fokus beroende på vart i kedjan man verkade. Kunskapsgap synliggjordes och vi genomförde flera konkreta åtgärder för att fylla dessa, sprida kunskap och initiera nya projekt.

Theres Strand, projektledare

I arbetsgrupper med representanter från många delar av livsmedelskedjan fanns utmaningar i att enas kring åtgärder som var relevanta och genomförbara. Det ledde till många åtgärder som lyfte flera målkonflikter, till exempel om kött och klimat och om kött och hälsa.

Komplexiteten blev synlig i en lång värdekedja med för stunden olika relevanta frågeställningar. Med god styrning och handlingskraft genomfördes en rad konkreta åtgärder. Och flera blev till projekt och utredningar för att fylla på med kunskap. En erfarenhet var just den, möjligheten att lära nytt genom att dela erfarenheter som gav nya insikter i arbetsgrupperna.

Första etappen

Den handlade om att stimulera ökad köttproduktion. Något som var enkelt att följa upp och mäta. Och produktionsökning blev det under den här tiden. Helt i obalans med efterfrågan, skulle det visa sig.

Andra etappen

I steg två gällde det att öka intresset för svenskt gris-, nöt-, och lammkött bland konsumenter. Ett svårare uppdrag då konsumenters val beror på så många olika faktorer. Vi fick också under den här etappen uppleva en oanad pandemi, vilken kom att påverka konsumenters köpbeteende på ett oförutsägbart sätt. Under denna etapp kretsade arbetet kring tre utvalda fokusområden. Läs mer nedan.

 

Relaterat

Klimat och kretslopp

En arbetsgrupp sattes samman för att arbeta med konkreta åtgärder inom områdena:

 • Val och produktion av foder
 • På gård
 • Slakt och förädling
 • Handel och foodservice
 • Lättkommunicerad fakta

I gruppen fanns representanter från djurslagsföreningarna, myndigheter, rådgivning, forskningsinstitut, handel och branschorganisationer
Efter 2022 har arbetet delvis fortsatt inom ramen för branschutvecklingsarbetet på Svenska Köttföretagen. Läs mer om pågående arbete här >>>

Foodservice

En arbetsgrupp sattes samman för att arbeta med konkreta åtgärder inom områdena:

 • Offentlig sektor
 • Privat sektor

I gruppen fanns representanter från slakterier, restaurang, grossist, rådgivning, djurslagsföreningar, branschorganisationer
Efter 2022 har arbetet delvis fortsatt inom ramen för Svenskt Kötts uppdrag. Läs mer här >>>

Rätt sortering och köttkvalitet

En arbetsgrupp sattes samman för att arbeta med konkreta åtgärder inom områdena:

 • Bättre kvalitet på svenskt griskött
 • Bättre kvalitet på svenskt nötkött
 • Bättre kvalitet på svenskt lammkött

I gruppen fanns representanter från slakterier, grossist, rådgivning, djurslagsföreningar, handel, branschorganisationer
Efter 2022 har arbetet delvis fortsatt inom ramen för branschutvecklingsarbetet på Svenska Köttföretagen. Läs mer här >>>

Resultat

Nya kontaktytor och gemensamt genomförda åtgärder har bidragit till en stärkt positiv syn på svensk köttproduktion. Grundläggande och viktigt resultat var skapandet av statistikdatabasen som fortsatt ägs och drivs av LRF.

Det genomfördes flera riktigt gårdsnära åtgärder som hela värdekedjan stod bakom, till exempel inom klimatområdet. Satsningar på utbildning av rådgivare var en del i att vidareförmedla kunskap ut till köttföretagare. Handlingsplanerna har också visat på vikten av en hög och jämn köttkvalitet.

Vill du veta mer?

Hans Agné

VD

Telefon : 010–130 89 01