Hem / Aktuellt / Samarbete nyckeln i kampen mot svindysenteri

2024-04-10

Samarbete nyckeln i kampen mot svindysenteri

Dysenterifritt Sverige har genom gemensamt arbete mellan veterinärer, slakterier och producenter intensifierat arbetet med sanering av dysenteri i svenska grisbesättningar. Ett arbetssätt har formaliserats inom nätverket, vilket finns beskrivet i rapport som publiceras i april 2024. Nu gäller det att öka medvetenheten om riskerna med dysenteri genom fortsatt sammanställning av data, gemensamma insatser vid utbrott och information till branschen.

Redan i oktober 2019 skapades nätverket Dysenterifritt Sverige. Detta efter ett antal större utbrott av svindysenteri under 2015–2018. Nätverket har fördjupat samarbetet under projektet Sanering av svindysenteri från svenska grisbesättningar som bland annat finansierats genom Branschutvecklingspengen.

Förutom att samla data för att utreda samband och smittkedjor har nätverket inom ramen för projektet arbetat fram ett gemensamt arbetssätt för sanering. Det bygger på planering, delad information, koordinering av åtgärder samt uppföljning och rapportering. Även representanter från djurtransportledet har bjudits in för att förankra arbetssättet genom hela kedjan.

Svindysenteri en av de mest kostsamma sjukdomarna

Under projektperioden undersöktes totalt 438 besättningar avseende svindysenteri. Sjukdom påvisades i 10 av dessa. 2021-2022 fann man fall endast i specialiserade storgrisbesättningar och dysenteribakterien kunde inte påvisas i de besättningar som levererat smågrisar till de drabbade.

Svindysenteri har, vad man kan kalla det, ett smygande sjukdomsförlopp och det är lätt att missa första fallet. Vid ett utbrott kan bakterier hinna etablera sig snabbt och därmed skapas ett högt smittryck i stallet. Suggorna är ofta utan symtom, men smittar sin avkomma, som i sin tur inte sällan sent i tillväxtperioden visar tecken på sjukdom.

Projektgruppen konstaterar efter tre år att det är nödvändigt att fortsätta arbetet inom ramen för det etablerade nätverket. Genom insamling av data och gemensam arbetsrutin för hantering vid sjukdomsutbrott.

- Medvetenheten och kunskapen om svindysenteri är oerhört viktig. Det är en av de mest kostsamma sjukdomarna i slaktgrisproduktionen. Och smittan kan föras vidare via smågrisförmedling och djurtransportfordon.

Jeanette ELander, Sveriges Grisföretagare

Branschutvecklingspengen beviljar ytterligare finansiering

Nätverket har genom SVA fått förnyad finansiering bland annat via Branschutvecklingspengen 2023. Utöver de ekonomiska vinster som finns med att ha friska grisar blir det en vinst även för miljön på grund av en effektivare produktion som belastar omgivningen med färre slaggprodukter och är mindre resurskrävande. Pressmeddelande från deras senaste slutrapport publicerades i april 2024.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung