Hem / Aktuellt / DanBred inkluderar suggöverlevnad i sitt avelsmål

2024-03-14

DanBred inkluderar suggöverlevnad i sitt avelsmål

DanBred

Den 14 mars implementerade DanBred suggöverlevnad som en ny egenskap i avelsmålen för DanBred Lantras och DanBred Yorkshire, vilket är ett viktigt steg i avelsarbetet för att öka suggornas robusthet och produktiva liv. Detta följer efter flera års forskning och implementering av innovativa avelsmetoder, vilket innefattar insamling av data från mer än 100 000 suggor årligen från kommersiella bruksbesättningar. Genom att inkludera suggöverlevnad i avelsmålen förväntas en kontinuerlig förbättring av överlevnaden under de kommande åren, vilket kommer att gynna DanBreds kunder och öka suggornas robusthet.

Uppdateringen av avelsmålen är ett viktigt steg mot att förbättra suggornas överlevnad och produktiva liv. Under årtionden har DanBred haft en stark fokus på att maximera suggornas livslängd och exteriör genom balanserade avelsmål. Under de senaste åren har de även genomfört flera andra förändringar i avelsarbetet som syftar till att öka överlevnaden och robustheten generellt inom grisproduktionen.

En ny genetisk modell har gjort det möjligt att ta hänsyn till korrelationer mellan olika egenskaper i avelsmålen. Detta har ytterligare stärkt urvalet mot robusthet och överlevnad genom att ge mer exakta avelsvärden. Redan nu har detta visat sig i förbättrad överlevnad i både avels- och produktionsbesättningar.

 

Data från bruksproduktionen

Genom intensiv forskning har DanBreds avdelning för avel och genetik utvecklat nya metoder för att öka suggornas robusthet. Genom att samla in data från minst 100 000 suggor årligen från kommersiella produktionsbesättningar, samlar man in en enorm mängd information som kan användas för avelsändamål.

Den ökade överlevnaden kommer att ske successivt över tid, eftersom äldre suggor måste ersättas med nya generationer innan förbättringarna fullt ut kan märkas ute i besättningarna. Även om förbättringen av suggöverlevnaden kommer att vara kontinuerlig, kommer producenter att märka skillnader redan från idag tack vare de tidigare insatser i avelsarbetet. Dessutom bidrar den större datamängden, insamlad från bruksproduktionen, till bättre resultat och ökad förståelse för suggornas överlevnadsmönster i olika produktionsmiljöer.

Sammanfattningsvis innebär detta nya framsteg inom DanBreds avelsprogram en betydande ökning av suggornas robusthet och överlevnad, vilket förväntas gynna hela grisproduktionssektorn på lång sikt.

Läs mer här

Klicka på någon av länkarna nedan för att se en film om det nya avelsmålet

DanBreds avelsmål 2024 (DK)

DanBreds avelsmål (ENG)

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung