Hem / Aktuellt / Utredning föreslår nationell klimatstrategi

2023-10-20

Utredning föreslår nationell klimatstrategi

I linje med EU:s ambitiösa mål att minska växthusgasutsläppen med 55% fram till 2030 och uppnå klimatneutralitet senast 2050, har regeringen i veckan presenterat rapporten "Sveriges klimatstrategi – 46 förslag för klimatomställningen i ljuset av Fit-For-55". Denna rapport, gjord av John Hassler, professor vid Stockholms universitet, institutionen för internationell ekonomi, innehåller åtgärdsförslag som berör svensk djurhållning och köttproduktion. Hassler föreslår en nationell klimatstrategi med vägledande styrsystem mot EU:s klimatmål.

Utredare Hassler betonade vid rapportens lansering det komplexa och ibland svårbedömda i klimatfrågan, som han beskrev som ett ”wicked problem.” Att förutsäga konsekvenserna av olika åtgärder är utmanande. Traditionella nationalekonomiska metoder kan ha svårt att helt förstå klimatets känslighet och de potentiella skadliga effekterna av klimatförändringar. Trots denna osäkerhet är det emellertid obestridligt att åtgärder måste vidtas i en snabbare takt för att uppnå målen i Parisavtalet, vilka har starkt vetenskapligt stöd. Det krävs en snabb minskning av koldioxidutsläppen, samt en stabilisering av metanutsläppen, för att mildra klimatförändringarnas påverkan.

Nationellt utsläppshandelssystem för ESR-sektorn

Hassler framhöll också vikten av att säkerställa att nationella klimatmål harmonierar med EU:s mål. Vidare att politisk styrning genom en övergripande klimatpolitisk strategi är nödvändig för att nå dessa mål.

I rapporten föreslår Hassler konkreta åtgärder inom delområdet Utsläppsminskning och styrmedel. Exempelvis föreslås inrättandet av ett nationellt utsläppshandelssystem för ESR-sektorn, som omfattar transport, jord- och skogsbruk, bostäder, små- och medelstora företag. Enligt Hassel bör ett nationellt mål för utsläpp inom ESR-sektorn formuleras.

Styrmedel för ESR-sektorn ska baseras på ekonomiska drivkrafter för minskade växthusgasutsläpp från jordbruket, utan att äventyra branschens konkurrenskraft eller lönsamhet, säger utredare Hassel i sin rapport ”Sveriges klimatstrategi”.

 

Markägare ska ersättas för klimatnyttor

Rapporten betonar även vikten av att införa system som kompenserar markägare för deras bidrag till klimatnyttan. I rapporten föreslår Hassel en grundlig kartläggning av växthusgasutsläpp i hav och sjöar i Sverige. När det gäller förnybara energikällor understryker Hassler behovet av att främja en mångfald av energikällor istället för att ställa dem emot varandra.

Sammanfattningsvis presenterar John Hasslers i sin rapport åtgärder för att möta klimatutmaningarna. Åtgärder som berör inte minst svensk livsmedelsproduktion. Dessa åtgärder bör också möta målsättningar i nationell livsmedelsstrategi och rapporten blir en av flera delar att ta i beaktande vid formulering av handlingsplan för en ökad konkurrenskraftig svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung