Hem / Aktuellt / Ny LCA-beräkning för svenskt nöt- och lammkött

2023-02-17

Ny LCA-beräkning för svenskt nöt- och lammkött

I ett forskningsprojekt, i ledning av RISE, har klimat och miljöpåverkan av typiska sätt att producera nöt- och lammkött i olika delar av Sverige beräknats med hjälp av livscykelanalys (LCA). Det finns en stor variation i klimatavtryck mellan olika uppfödningsmodeller, där mjölkrastjurar och vårlamm har lägst utsläpp av växthusgaser. Djur som föds upp intensivt på stall har lägre klimatavtryck, men betande nötkreatur och får har även positiva effekter på miljön såsom upprätthållande av biologisk mångfald och inlagring av kol i marken.

Miljöpåverkan av köttproduktion är ett livligt debatterat ämne. Ofta förs det fram att särskilt idisslare har en hög negativ klimatpåverkan på grund av metanutsläpp från fodersmältningen. På senare tid har även idisslarnas positiva miljöpåverkan mer och mer lyfts fram. Idisslare kan bidra till inlagring av kol i marken i vall och bete och kan bidra till att upprätthålla och förstärka den biologiska mångfalden, till exempel på naturbetesmarker. Det är viktigt att även beakta dessa positiva aspekter när köttproduktionens miljöpåverkan utvärderas. Det finns stora variationer i hur nöt- och lammkött produceras. I projektet har olika typiska sätt att producera nöt- och lammkött belysts och skillnader i
miljöpåverkan har utretts. För att beräkna miljöpåverkan har använts livscykelanalys (LCA), som är en metod för att kvantifiera miljöpåverkan av en produkt under dess livscykel. Här kan du läsa mer.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung