Hem / Aktuellt / Myndigheter och näring i dialog om hinder för ökad livsmedelsproduktion

2023-11-15

Myndigheter och näring i dialog om hinder för ökad livsmedelsproduktion

Under oktober 2023 samlades trettiotalet aktörer från livsmedelsbranschen till dialog med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Länsstyrelserna. Utifrån redan identifierade områden som myndigheterna sett innebär hinder för en ökad livsmedelsproduktion tog man tillsammans fram konkreta förslag på åtgärder. Svenska Köttföretagen har varit med och bidragit i arbetet.

Syftet var att finna gemensamma insatser som snabbar på utvecklingen mot livsmedelsstrategins mål. Detta utan att äventyra arbetet för nationella miljömål eller andra hållbarhetsambitioner.

En första genomgång av nio prioriterade hinderområden visade att flera av områdena var utmanande oberoende av näringsgren, till exempel bristande samordning och regler som styr fel. Vidare en annan viktig faktor, nämligen kompetensbrist hos myndigheters kontrollfunktion. Något som får till följd att kontrollfunktioner gör olika bedömningar som ger otydlighet och i viss mån onödiga avvikelser.

Tidig dialog och konsekvensutredningar

I nästa steg fick vi i mindre grupper göra ytterligare prioritering med förslag till åtgärder som bidrar till undanröjande av hinder. Ett område som samlade åtgärdsförslag från flera grupper var ”Tidig dialog och konsekvensutredningar”. Konsekvensanalyserna behöver bli bättre och var mer detaljerade. Livsmedelsbranschens aktörer ska involveras tidigare i arbetet med framtagning av nya regeltolkningar. I diskussionerna framhöll deltagarna också behovet av en tydligare koppling till livsmedelsstrategins mål vid införande och/eller förändringar i regelverk och riktlinjer. I dagsläget är tiden ofta väldigt kort för inkommande med synpunkter, vilket gör att det är svårt att komma med konstruktiva inspel.

Kontroller behöver bli mer förutsägbara

”Bristande likvärdighet” var ett annat område där grupperna diskuterade möjliga åtgärder. Ett förslag till åtgärd var att skapa plattformer för kalibrering, kompetensutveckling och förebyggande arbete. En åtgärd som bygger på nationella träffar mellan myndigheter, kontrollparter och sambesök för inspektörer där bedömningar diskuteras och kalibreras. Mer likvärdiga kontroller bidrar till att bedömningar och kontroller blir mer förutsägbara för företagen. Något som Svenska Köttföretagen särskilt påpekat redan i inspelet till Livsmedelsstrategi 2.0.

- Det behövs ännu mer av främjande kultur där branschens aktörer och myndigheten ses som jämbördiga parter. Det ger utrymme för en mer jämlik och löpande dialog. Och här finns goda exempel inom slakteriernas samlade branscharbete för god djuromsorg.

Chef AO Bransch
Ulrika Åkesson

Myndigheterna arbetar vidare med åtgärdsförslagen

Åtgärdsförslagen kommer nu att användas av respektive myndighet för att beskriva vilka regler och villkor som motverkar uppsatta mål i livsmedelsstrategin. Ambitionen är också att visa hur hinder elimineras utifrån den samlade åtgärdslistan. Vi med flera aktörer ser såklart fram emot fortsatt konstruktivt förbättringsarbete i samråd med livsmedelsbranschens aktörer.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung