Hem / Aktuellt / Ny kraftsamling för mer svenskt lamm

2023-08-21

Ny kraftsamling för mer svenskt lamm

Svenskt lammkött är fortsatt efterfrågat på svensk marknad. Trots det är importandelen fortsatt hög. Sverige hade 2022 en självförsörjningsgrad på endast 28% och visar en nedåtgående trend. 2020 avslutades Lammlyftet som bland annat tagit fram kvalitetsstandarden Meat Standard Sweden Lamm (MSS Lamm). I veckan kom positivt besked om finansiering av ny kraftsamling för att öka svensk lammproduktion.

Landsbygdsprogrammet hörde av sig och undrade hur branschen tagit emot kvalitetsstandarden MSS Lamm. I Landsbygdsnätverkets intervju med Ulrika Åkesson, Svenska Köttföretagen, berättar Ulrika att verktyget har formulerat en tydlig arbetsmodell baserat på befintlig kunskap och vetenskaplig evidens, där fårföretagare får stöd i hur man kan påverka köttkvaliteten på lammen:

”Svensk lammnäring är mångsidig och genererar inte bara kött, utan även ull, skinn, mjölk och landskapsvård. På grund av stor variation mellan uppfödningsmodeller, raser, storlek på gårdarna, samt deras geografiska spridning såg vi ett varierat fokus på just köttkvalitet”.

Svenska Köttföretagen deltar i nytt initiativ för svenskt lamm

Svenska Köttföretagen har under våren fört en konstruktiv dialog med lammproducentföreningar, slakterier och LRF Kött om hur vi framåt samverkar för ytterligare kunskapsspridning.

- Vi vet att smak och ätkvalitet är viktigt när konsumenten väljer kött. Därför är kvalitetsstandarden en pusselbit för ökad andel svenskt lammkött på marknaden. Och den är öppen för alla!

Chef AO Bransch
Ulrika Åkesson

MSS Lamm har bidragit till att svensk lammnäring tagit ett steg framåt. Den har redan visat sig vara värdefull för svenska fårföretagare och lammslakterier genom att öka medvetenheten om köttkvalitet. Under våren har branschens aktörer fört dialog om behov och idéer om åtgärder. Vi har gemensamt kommit fram till att vi behöver ta fram en långsiktig färdplan för att säkra användning och effekt av tidigare gjorda insatser.

Förstudien Svenskt Lamm beviljats medel

Färska nyheter bekräftar att ansökan om medel från Branschutvecklingspengen för genomförande av förstudien Svenskt lamm har fått bifall. Det är Svenska Fåravelsförbundet, Lammköttproducenterna med stöd av LRF Kött och Svenska Köttföretagen som kommer göra förstudien.

Tillsammans ska idéer vidareutvecklas och konkretiseras med syfte att öka andelen svenskt lammkött på marknaden. Genom fortsatt samarbete och kunskapsspridning bygger vi en stark och hållbar svensk lammnäring. Projektet startar upp under hösten och kommer pågå under hela 2024.

Läs mer aktuellt

Visar alla

 • Alla
 • Djuromsorg
 • Grisgenetik
 • Klimat
 • Köttbranschen
 • Kretslopp
 • Kvalitet
 • Livdjur
 • Semin
 • Slakt
 • Ursprung