Hem / Grisgenetik / Livdjur / Sortiment / Förmedlingsvillkor

Förmedlingsvillkor

Läs mer

Svenska Köttföretagen AB, i fortsättningen benämnt SvKf, livdjursförmedling förmedlar försäljning och köp av livdjur enligt följande Allmänna bestämmelser för säljare och köpare.

1. SvKf uppdrag

SvKf livdjursförmedling täcker följande tjänster

a) förmedling av köp av livdjur.

b) dokumenthantering huvudsakligen bestående avförmedlingsavtal/flyttningsdokument.

Säljare och Köpare är införstådda med att SvKf uppdrag endast är att förmedla livdjur och finansiella tjänster samt att tillhandahålla dokumenthantering. SvKf handlar sålunda uteslutande i sina uppdragsgivares namn och för deras räkning och ej i eget namn eller för egen räkning. Samtliga parter är klart införstådda med att SvKf därför inte svarar vare sig för djurens skick eller beskaffenhet eller för köparens betalningsförmåga.

2. Köpet

2.1. Priset

Priset för de försålda djuren är det som angivits i Förmedlingsavtalet/Flyttningsdokumentet. Har särskilt pris inte angivits, är priset marknadspriset vid leveranstillfället som gäller för livdjurets kvalitet och vikt enligt prislistor. Förmedlingsavgift och genavgift ingår i priset, kreditkostnad och frakt tillkommer.

2.2. Överlåtelse och återtagandeförbehåll

Säljaren överlåter härmed och försäljer de djur som anges förmedlingsavtalet/ flyttningsdokumentet till köparen. Säljaren förbehåller sig rätten att återtaga försålt djur och eventuell avkomma därav till dess att denne erhållit full likvid. Säljaren befullmäktigar härmed SvKf att för säljarens räkning fakturera köpet och fullständiga dokumentsunderlag för de systematiserade avräkningsrutinerna. SvKf äger rätt att överlåta fodran jämte ägande till förmedlat djur till någon av SvKf ingående slakterier.

Förutom i fall av bristande likvid enligt avtal har SvKf sådan återtaganderätt om det kan antagas att köparen hamnat på obestånd eller infriandet av köparens skyldigheter äventyras genom köparens ekonomiska förhållanden eller därest det försålda djurets värde minskar genom olämpligt handhavande av djuren. I sådant fall äger SvKf omedelbart häva köpet och återtaga djuren. Skulle förmedlat djur insjukna eller dö efter mottagandet hos köparen är denne ändå skyldig att erlägga full betalning till SvKf därest ej annat framgår av ovanstående villkor.

2.3. Utmätning, mm

Skulle under kredittiden rättslig åtgärd såsom utmätning eller kvarstad vidtagas avseende djuren är köparen skyldig att genast för kronofogdemyndigheten uppvisa sitt exemplar av Förmedlingsavtal och upplysa kronofogdemyndigheten om säljarens och SvKfs återtagandeförbehåll, samt att underrätta SvKf om den inledda åtgärden.

2.4. Säljarens garantier

Säljaren som på leveransbesked intygat riktigheten av uppgifter om djuren, svarar också för att djuret är fullt friskt och passande för vidare uppfödning samt för fel och brister, som vidhäftar djuret vid försäljningen och som inverkar menligt på djurets förmåga att fylla uppgiften som livsvin.

Förmedlaren, transportören eller ombud för förmedlingen äger rätt att avvisa djur, som ej anses lämplig till förmedling.

2.5. Reklamationer

Skulle fel eller brist visa sig i de överlåtna djuren ska Köparen reklamera till Säljaren i enlighet med de rutiner som tillämpas och som skriftligen utformats under SvKf medverkan. I reklamationsfall där förmedlingen har involverats äger SvKf rätt att mot säljaren göra anspråk som köpare riktar mot förmedlingen rörande djurs beskaffenhet, produktionsduglighet, härstamning och frakter.

Reklamation kan endast godtagas under förutsättning att köparen följt aktuella rekommendationer från Livdjursförmedlingen/Gård & Djurhälsan vad gäller mottagning och inslussning av livdjur. Fall som är berättigade till försäkringsersättning kan ej bli föremål för reklamation.

I övrigt gäller SvKf kravspecifikation för försäljning av livdjur. SvKf har rätt att skicka ut fältassistent vid reklamationer.

Övrig ersättning på grund av bristande produktionsduglighet utgår ej.

Krävs besök/intyg för styrkande av reklamationsanspråk, skall detta bekostas av säljaren.

Reklamationsbesöket sker i samråd med livsvinsförmedlingen.

3. SvKf kredit- och factoringtjänst

3.1. Överlåtelse till SvKf av fordran och återtagandeförbehåll

Säljarens rätt till köpeskillingen samt återtagandeförbehållet överlåtes härmed med omedelbar juridisk verkan på SvKf. Köparen kan därför med befriande verkan härefter endast erlägga betalning till SvKf eller någon av SvKf ingående slakterier.

3.2. Factoring/Kreditgivning

SvKf förpliktar sig härmed att i förestående förmedlingsköp bistå Säljaren och Köparen i transaktionen genom ett factoringförfarande inkluderande betalning till Säljare och kreditgivning till Köparen på villkor som nedan anges.

3.3. Kredittjänsten

Köparen åtar sig att erlägga betalning till SvKf inom 10 dagar. Köparen är helt införstådd med att icke vare sig SvKf eller någon av SvKf ingående slakterier har något som helst ansvar för djurens kvalitet och beskaffenhet och att Köparen oavsett vilket skick djuren må befinna sig i efter köpet ovillkorligen ska erlägga full betalning för djuren till SvKf eller någon av SvKf ingående slakterier. Kredit förutsätter sedvanlig kreditprövning.

3.4. Factoringbetalning

SvKf skall ombesörja regleringen av Säljaren tillkommande vederlag genom SvKf factoringtjänst och rutiner för avräkning inom tidsfrister som SvKf tillämpar och som Säljaren härmed godkänner.

3.5. Dröjsmålsränta

Köparen skall till SvKf inbetala köpeskillingen inom 10 dagar från fakturadatum. Dröjsmålsränta vid för sen betalning utgår efter procentsats som vid varje tillfälle fastställts av SvKf, vartill kommer lagstadgad påminnelseavgift.

4. Leveranser

Leverans sker fritt (ex works) säljarens anläggning om ej annat skriftligen avtalats.

5. Försäkringsvillkor

Försålda djur är försäkrade endast om detta särskilt framgår av Förmedlingsavtalet. Försäkringen gäller i sådant fall enligt Agrias villkor. Formulär för skadeanmälan tillhandahålles kostnadsfritt från SvKf.

6. Tvistlösning

Tvist mellan Säljare och Köpare i anledning av Förmedlingsavtalet ska innan annan åtgärd vidtages i första hand söka lösas genom godvillig uppgörelse mellan dem varvid SvKf åtar sig att medla.